back to home dude

Bao tay sắt

Bao tay sắt

Về Bao tay sắt

Bạn tìm thấy bao tay sắt màu nhiệm với rất nhiều khả năng mới. Hãy cố gắng thoát khỏi thế giới kì lạ bằng cách tránh những vật cản. Nếu gặp rắc rối, bạn có thể dùng tới năng lượng đặc biệt của găng tay sắt