back to home dude

Banh chất lượng X

Banh chất lượng X

về Banh chất lượng X

Hướng banh đến lối thoát an toàn bằng cách xây một đường mòn với những vật màu cam. Bạn có thể xoay những vật thể này bằng cách nhấp vào chúng sao cho những trái banh này không bị vỡ