back to home dude

Bang Bang

Bang Bang

Về Bang Bang

Trong trò chơi này, bạn đóng vai chú khỉ đột biến gen với mục tiêu duy nhất: thoát khỏi phòng thí nghiệm!