back to home dude

Bận rộn cùng Molly

Bận rộn cùng Molly

về Bận rộn cùng Molly

Giúp Molly với rất nhiều việc trong những cửa hàng khác nhau của cô ta! Đưa khách hàng vào đúng vị trí và kiếm đủ tiền để tiếp tục chuyển sang cấp độ kế tiếp!