back to home dude

Bản năng tồn tại

Bản năng tồn tại

Về Bản năng tồn tại

Mặc dù bạn tìm được một chỗ trú ẩn tốt nhưng những zombie vẫn biết chỗ để tìm bạn. Hãy nhắm vũ khí thật chuẩn và giết tất cả chúng. Bạn phải đảm bảo chúng không lại quá gần bạn.