back to home dude

Bán hay không bán

Bán hay không bán

về Bán hay không bán

Hãy chọn túi của bạn. Bạn sẽ chấp nhận giao dịch hay từ chối? Vali của bạn đáng giá bao nhiêu?