back to home dude

Bắn hạ gà tây

Bắn hạ gà tây

về Bắn hạ gà tây

Bắn tất cả những con gà tây và biến chúng thành bữa tối!