back to home dude

Bắn hạ chiếc cầu

Bắn hạ chiếc cầu

về Bắn hạ chiếc cầu

Bảo vệ chính mình và bắn tất cả kẻ thù. Lưu điểm số của bạn bằng cách nhấn Submit Điểm sau khi kết thúc trò chơi.