back to home dude

Bắn chim

Bắn chim

Về Bắn chim

Giúp người nông dân xóa bỏ những con vịt. Chỉ đạo súng và bắn! Bạn có thể quản lý để đạt tất cả những con vịt trước khi bạn hết đạn?