back to home dude

Bắn 4

Bắn 4

về Bắn 4

Hãy bắn nhiều mục tiêu hết mức có thể.