back to home dude

Bắn 3

Bắn 3

về Bắn 3

Bắn tất cả các kẻ thù bằng khẩu pháo của bạn.