back to home dude

Bài Mạt Chược tổng hợp

Bài Mạt Chược tổng hợp

về Bài Mạt Chược tổng hợp

Ghép một cặp giống nhau để làm cho chúng biến mất. Ít nhất một bên của con Mạt Chược không thể nối với một con khác.