back to home dude

Bài mạc chược

Bài mạc chược

về Bài mạc chược

Kết nối hai viên gạch giống nhau để xóa sạch chúng. Cố gắng để xóa sạch sân chơi.