back to home dude

Bài hát của mặt trời

Bài hát của mặt trời

về Bài hát của mặt trời

Hãy nói chuyện với dân làng và giúp họ nếu cần. Banh phải hoàn thành các nhiệm vụ và xem xem có ai cần giúp đỡ nữa.