back to home dude

Bãi đậu xe

Bãi đậu xe

về Bãi đậu xe

Đậu những chiếc xe vào những chỗ đã được định sẵn. Lưu điểm của bạn bằng cách nhấn Submit sau khi hoàn thành trò chơi.