back to home dude

Bad Hair Day

Bad Hair Day

về Bad Hair Day

Julie đang bị trễ hẹn với Matt! Hãy giúp cô ta chỉnh sửa lại kiểu tóc sao cho cô ta không còn ngố! Bạn có thể hoàn thành tất cả 7 nhiệm vụ khác nhau kịp giờ không nào?