back to home dude

Bác sỹ của Barbie

Bác sỹ của Barbie

về Bác sỹ của Barbie

Barbie không được khỏe lắm. Có lẽ cô ấy bị cảm, bạn hãy đưa cô ấy đến bác sỹ. Bạn có muốn giúp bác sỹ khám cho bệnh nhân không? Dùng cặp nhiệt độ để kiểm tra nhiệt độ và nhịp tim của Barbie. Bạn có nghĩ cô ấy sẽ sớm bình phục không?