back to home dude

Baby Fish

Baby Fish

về Baby Fish

Giải thoát cho chú cá con này bằng cách gõ cho những viên đá cuội rơi xuống nước. Sử dụng búa để đập vỡ những thỏi băng để làm cho viên đá cuội rơi xuống nước!