back to home dude

Azkend

Azkend

Về Azkend

Kết hợp ba hoặc nhiều hơn các vật thể giống nhau để màn hình biến thành màu xanh. Kéo tấm bùa hộ mệnh xuống để hoàn thành màn chơi.