back to home dude

Awesome Planes

Awesome Planes

về Awesome Planes

Tiêu hủy những máy bay của kẻ thù và công sự để thu thập tiền và nâng cấp thêm cho máy bay chiến đấu của bạn! Sử dụng chuột máy tính để điều khiển chiếc máy bay và bắn rơi những mục tiêu trước khi máy bay của bạn bị tiêu diệt.