back to home dude

Avalon Legends Solitaire

Avalon Legends Solitaire

về Avalon Legends Solitaire

chọn lá bài lớn hơn hoặc nhỏ hơn là bài hiện ra phía dưới màn hình 1 đơn vị. Tiếp tục đến khi không còn lá bài nào!