back to home dude

Astrox

Astrox

Về Astrox

Bạn đã được thẩm phán và kết án trãi qua cả năm trên không gian! Bạn nhận được nhiệm vụ mới hàng ngày, do đó bạn phải chuẩn bị cho tất cả mọi thứ. Mục tiêu của bạn rất đơn giản: hoàn thành nhiệm vụ của bạn và cố gắng để sống!