back to home dude

Arzea

Arzea

Về Arzea

Trong ba ngày dài bạn bị kẹt trong một thế giởi đầy quái vật. Hãy cố gắng thoát ra! Thu thập và sử dụng những câu thần chú mà bạn sẽ khám phá.