back to home dude

Aquacubes

Aquacubes

về Aquacubes

Xếp lại thành một hàng hay cột với ít nhất 4 khối có cùng màu. Hãy đạt đến một số điểm nhất định trước khi mặt trời vượt qua chiếc tàu ngầm!