back to home dude

Apple Harvest 1

Apple Harvest 1

Về Apple Harvest 1

Mỗi quả táo màu đều có thùng riêng của chúng. Vẽ các đường để những quả táo đi theo đúng hướng.