back to home dude

Đôi Cánh Giận Dữ

Đôi Cánh Giận Dữ

Về Đôi Cánh Giận Dữ

Bắn những cột gỗ để bay qua chúng. Hãy cẩn thận phần sắt của chiếc cột, vì bạn không thể phá hủy những phần này.