back to home dude

Angry Cannon

Angry Cannon

về Angry Cannon

Đầu tiên hãy thổi bay tất cả những con mèo con. Sau đó bạn có thể thử bắn vào con chó to. Nhắm đúng và bắn!