back to home dude

Angry Birds vs Zombies

Angry Birds vs Zombies

Về Angry Birds vs Zombies

Ồ không, những con ma này đang tấn công. Đừng để cho chúng tiến đến quá gần. Nhắm chính xác và bắn vào những con chim nổi giận vào những con ma đó.