back to home dude

Angry Birds Space

Angry Birds Space

Về Angry Birds Space

Những con chim điên lần này sống trong không gian. Bắn những con lợn trong không gian ra khỏi chỗ chú ẩn của chúng.