back to home dude

Ancient China Solitaire

Ancient China Solitaire

về Ancient China Solitaire

Một xấp bài đã được đặt sẵn trên bàn.Công việc của bạn là chọn lấy một lá bài lớn hơn hoặc nhỏ hơn lá bài trước. Ví dụ như lá bài hiện ra ở gốc dưới tay phải là số 4, thì bạn phải tìm ra lá bài có số 3 hoặc 5. Lá bài Ách có thể đi cùng con 2 và con Già.