back to home dude

American Truck 2

American Truck 2

về American Truck 2

Công việc của bạn là hãy đậu chiếc xe này vào bãi. Nhớ là đừng đụng vào những chiếc xe khác hoặc những người đi đường. Khi bạn hoàn tất công việc đậu xe càng nhanh, bạn sẽ đạt được điểm càng cao.