back to home dude

American Truck 1

American Truck 1

Về American Truck 1

Công việc của bạn là đậu chiếc xe tải này vào bãi! Nhớ là bạn không được đụng vào bất kỳ người đi bộ nào đâu nhé, và cả những chiếc xe khác trên đường, vì những điều này sẽ làm giảm điểm của bạn. Thực hiện càng nhanh sẽ ghi được càng nhiều điểm!