back to home dude

Alvin và những chú sóc chuột: xếp những viên gạch

Alvin và những chú sóc chuột: xếp những viên gạch

về Alvin và những chú sóc chuột: xếp những viên gạch

Đặt tất cả những viên gạch, từng viên một, để hoàn thành bức hình! Sử dụng càng ít thời gian càng tốt để đạt điểm cao hơn!