back to home dude

Alkirian: The Seven Scepters

Alkirian: The Seven Scepters

Về Alkirian: The Seven Scepters

Hãy giúp Brenda tìm ra 7 cây quyền trượng ẩn giấu! Sử dụng chuột để tìm ra những vật thể có thể giúp ích cho bạn! Tìm ra cách để mở cánh cửa đá, sau đó lùng sụt khắp các ngôi mộ Pharaoh!