back to home dude

Alien SOS

Alien SOS

Về Alien SOS

Một người ngoài hành tinh đã rơi xuống Trái đất. Giúp cậu ấy tìm lại tàu của mình bằng cách đi theo những hình tròn màu xanh.