back to home dude

Alien Bottle Bucaneer

Alien Bottle Bucaneer

Về Alien Bottle Bucaneer

Ôi, tên cướp biển này không hiểu được khái niệm của sự xoay tròn. Hãy bắn tất cả những chiếc chai và chuyển sang cấp độ mới.