back to home dude

Age of Defense 5

Age of Defense 5

Về Age of Defense 5

đây là lúc bạn phải chiến đấu với đội quân hiện đại! Đặc ra kế hoạch chiến thuật và chiếm đóng những thành phố khác nhau. Sau đó gửi những đồng đội tiền sử của bạn đi và giành chiến thắng.