back to home dude

Age of Defense 4

Age of Defense 4

Về Age of Defense 4

kẻ thù đang tấn công! Gửi những đội ngườitiền sử của bạn để bảo vệ nhà của bạn! Khi bạn hoàn thành tốt trò chơi này, đội quân của bạn sẽ lớn mạnh hơn!