back to home dude

Above Hell

Above Hell

về Above Hell

Bắn vào tất cả những con ma sao cho máu của chúng ngày càng dâng lên và bạn có thể thu thập thuốc. Sau đó, nhanh chân chạy đến cổng thoát.