back to home dude

Á tinh

Á tinh

Về Á tinh

Kết nối những hàng cùng sắc màu với 3 hay nhiều những pha lê lại với nhau. Những đường lớn rộng sẽ được thưởng nhiều điểm hơn