back to home dude

Một Câu Chuyện bởi Alex

Một Câu Chuyện bởi Alex

về Một Câu Chuyện bởi Alex

Bắt đầu chạy và đánh bại những tên quái vật. Nhưng hãy cẩn thận... Bạn phải chơi 3 trò chơi cùng lúc. Bạn có thể xử lý được chứ?