back to home dude

A Simple Day

A Simple Day

về A Simple Day

Bạn cùng một người bạn nữa phải tìm ra kho báu ẩn náu của đức vua. Trên đường đi bạn sẽ gặp rất nhiều những chướng ngại vật nguy hiểm. Hãy lên đường và nhớ cẩn thận nhé.