back to home dude

9 con rồng Hexa

9 con rồng Hexa

Về 9 con rồng Hexa

Xếp 3 viên gạch giống nhau theo đường thẳng để làm chúng biến mất. Hoàn thành lượt chơi trước khi hết giờ. Bạn có thể sử dụng nút thời gian để thêm giờ.