back to home dude

6 Peak Solitaire

6 Peak Solitaire

về 6 Peak Solitaire

Trong 6 đỉnh solitaire bạn chỉ có thể kết nối thẻ ngay phía trên hoặc dưới thẻ hiện tại của bạn. Sáu đỉnh rõ ràng, bạn có thể lấy tất cả?