back to home dude

4 thành phần

4 thành phần

về 4 thành phần

Tạo một con đường màu xanh lá cây đến thờ để hoàn thành các cấp độ. Khu vực sẽ chuyển màu xanh lá cây khi bạn loại bỏ những tảng đá bằng cách tạo thành cặp ba hoặc nhiều hơn.