back to home dude

4 Elements II

4 Elements II

về 4 Elements II

tạo ra một sự kết hợp của 3 hoặc nhiều hơn những viên cùng màu sao cho đủ năng lượng xuyên suốt từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc.