back to home dude

4 công chúa của Zentibold

4 công chúa của Zentibold

về 4 công chúa của Zentibold

Hãy sắp xếp binh lính thành các nhóm để tăng khả năng tấn công. Kẻ thù phải bị đánh bại.