back to home dude

400 Years

400 Years

về 400 Years

Bức tượng sống có 400 năm để ngăn chặn sự nguy hiểm! Hãy sử dụng phím "cách" để cho thời gian trôi qua và tránh các trở ngại!