back to home dude

3G Freekick

3G Freekick

Về 3G Freekick

Bạn nhận được mười lần thử để ghi được bàn! Mỗi lần chụp gồm ba phần: định hướng, có hiệu quả và nhiều sức mạnh hơn! Bao nhiêu quả bóng bạn có thể đá vào?