back to home dude

3D Logic 2

3D Logic 2

về 3D Logic 2

Nối những ô cùng màu. Những ô màu đen đã bị khóa.